Hieronder vind je onze algemene voorwaarden. We raden je aan om dit goed door te lezen zodat je weet wat je rechten en plichten zijn. Wij hebben geprobeerd om zo helder mogelijk onze algemene voorwaarden te verwoorden. Mocht er iets niet helemaal duidelijk zijn, of als je opmerkingen of klachten hebt, neem gerust contact met ons op door te mailen naar hello@cheflix.nl. Wij helpen je graag verder!

Beste Deelnemer,

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op uw overeenkomst met CHEFLIX en elk gebruik van de website. CHEFLIX adviseert u deze Algemene Voorwaarden aandachtig door te nemen, zodat u weet welke rechten en verplichtingen u heeft. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan contact met ons op via hello@cheflix.nl.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Deelnemer en CHEFLIX voor wat betreft online masterclasses, wat door CHEFLIX wordt aangeboden. Er bestaan binnen CHEFLIX verschillende masterclasses, filmpjes, tips, tricks ontwikkeld door CHEFLIX.

1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van de masterclasses komt tot stand door een inschrijving op de website en het eenmalige bedrag te voldoen. Deelname is mogelijk voor personen vanaf 16 jaar. Indien een Deelnemer nog geen 16 jaar oud is, is toestemming van een ouder of voogd vereist.

1.3 CHEFLIX is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de website te vinden zijn. Indien een Deelnemer aan de masterclasses blijft deelnemen na wijziging of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert de Deelnemer daarmee de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk.

Indien de Deelnemer niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden, is het de Deelnemer niet langer toegestaan om aan de masterclasses deel te nemen en dient de Overeenkomst te worden beëindigd. Dit bedrijft de Deelnemer niet van de op de Deelnemer rustende betalingsverplichtingen.

2. Inschrijvingen

2.1 Na het inschrijven op de website en de betaling te hebben voldaan, ontvangt de Deelnemer een elektronische ontvangstbevestiging via e-mail. Dit maakt de inschrijving definitief. De overeenkomst tot deelname tussen de Deelnemer en CHEFLIX is daarmee tot stand gekomen.

2.2. Nadat de betaling is voldaan en een bevestiging is verstuurd, geldt er geen recht op retour. Het niet deelnemen aan de masterclasses geeft geen recht op restitutie.

2.3 Door de inschrijving verklaart Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Elke Deelnemer verklaart 16 jaar of ouder te zijn of toestemming te hebben gekregen van een ouder of voogd. Indien een Deelnemer in strijd met de waarheid verklaart 16 jaar of ouder te zijn, wordt de toestemming van een ouder of voogd geacht aanwezig te zijn.

2.4 Deelnemers die een lidmaatschap afsluiten door middel van een speciale actiecode, ontvangen een tweede lidmaatschap gratis (1+1 actie). Deze Deelnemers krijgen gratis toegang tot de masterclasses door zich in te schrijven via de website. De voucher voor een gratis lidmaatschap is oneindig lang geldig.

2.5. De content wordt waarschijnlijk in Q1 van 2021 veranderd.

3. Inwerkingtreding en duur

3.1 De Overeenkomst treedt in werking op de door CHEFLIX overeengekomen ingangsdatum.

3.2 De Overeenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan. Deze termijn is twaalf (12 maanden).

3.3. Bij het verlopen van de in Artikel 3.2 vermelde termijn eindigt de Overeenkomst van rechtswege.

3.4 Het is mogelijk om u na de in Artikel 3.2 vermelde termijn, opnieuw in te schrijven.

4. Betaling

4.1 Betaling van de Overeenkomst geschiedt op een eenmalige vooruitbetaling. De prijs geldt voor de termijn periode van 12 (twaalf) maanden. De prijs wordt vermeld op de website.

4.2 Betaling vindt plaats middels onze betaalprovider Mollie via creditcard, iDeal, PayPal of Apple Pay.

4.3 CHEFLIX behoudt zich het recht om betalingen via de in Artikel 4.2 genoemde betaalmethoden te verifiëren.

4.4 CHEFLIX is gerechtigd op elk moment de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Dit hoeft niet van te voren gecommuniceerd te worden.

5. Beëindiging/annulering door Deelnemer

5.1 Na de betaling is voldaan, is het niet mogelijk om de Overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden. Eventueel kunnen de inloggegevens aan derden gegeven worden.

5.2 Er geldt 1 maand opzegtermijn. U kunt uw abonnement eenvoudig opzeggen via hello@cheflix.nl, met vermelding van uw ordernummer. Uw ordernummer staat op de ‘Mijn Account’ pagina onder ‘Bestellingen’. Na ontvangst van uw email zullen wij de opzegging bevestigen.

6. Beëindiging/annulering door Cheflix

6.1 CHEFLIX is gerechtigd tot uiterlijk veertien (14) dagen voor aanvang van de nieuwe content masterclasses, de inhoud te wijzigen zonder opgaaf van reden.

6.2 CHEFLIX behoudt zich het recht om deze actie te allen tijde te beëindigen, te verlengen en de voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Hiervoor is geen aankondiging vereist.

7. Klachten

7.1 CHEFLIX doet haar uiterste best om haar diensten zo goed mogelijk te leveren en het is onze verantwoordelijk om te voldoen aan de consumentenrechten. Het kan helaas voorkomen dat een Deelnemer niet tevreden is. Bent u niet tevreden over CHEFLIX of maakt u zich zorgen dat wij ons niet aan de wettelijke verplichtingen voldoen? Neem dan contact met ons op via hello@cheflix.nl. CHEFLIX behandelt klachten zo snel mogelijk na ontvangst, maar in ieder geval binnen zeven (7) dagen.

7.1 Het indienen van een klacht ontslaat de Deelnemer niet van zijn betalingsverplichting.

7.2 Klachten over de inhoud van de masterclasses geven aan de Deelnemer geen recht om zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.

8. Aansprakelijkheid

8.1 CHEFLIX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van de Deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de masterclasses.

9. Intellectuele eigendom en geheimhouding

9.1 Al het beeldmateriaal en documentatie, zowel fysiek als digitaal, die door CHEFLIX wordt verstrekt, alsmede al het gestreamde audio-en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk en/of natuurrechtelijk beschermd en mogen niet worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt. Met het oog op de privacy en om het intellectuele eigendom van de chefs te beschermen, is het maken van een beeldopnamen van (een gedeelte van), tijdens een video is niet toegestaan.

De Deelnemer is niet gerechtigd beeldmateriaal en recepturen op enige wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven of anderszins in het verkeer te brengen.

9.2 De Deelnemer zal geen handelingen verrichten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van CHEFLIX, zoals het registeren van domeinnamen, merken of Google Adwords of het opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de website of content van de website.

9.3 De door CHEFLIX verstrekt inlogcodes worden persoonlijk afgegeven en mogen niet met derden worden gedeeld. Het gebruiksrecht is dus niet overdraagbaar.

9.4 Het is de consument niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

Laatst gewijzigd 13 januari 2021.